De school kent twee typen verzekeringen:

  1. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor de leerkrachten. Om de schade te dekken wanneer zij ingevolge artikel 1403 van het Burgerlijk Wetboek voor schade aansprakelijk zijn die veroorzaakt is door leerlingen van de school die onder hun toezicht staan.
  2. Een ongevallenverzekering, die dekking geeft tegen ongevallen, die de leerlingen overkomen:
    • Zolang zij onder toezicht staan van de leerkrachten ( ook tijdens schoolreisjes, excursies etc.) en/ of van andere personen (ouders die meegaan, etc.) die van de zijde van de school met toezicht zijn belast;
    • Gedurende het gaan naar huis, naar school respectievelijk een andere verzamelplaats en omgekeerd, doch ten hoogste gedurende 1 uur voor en na het officiële begin en einde van de samenkomst en indien de verzekerde hieraan deelneemt.

Ouders, die behulpzaam zijn bij werkzaamheden op school, vallen onder de bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering. Voor het zoekraken of kapot gaan van eigendommen van kinderen hebben wij geen verzekering afgesloten. Schade aan fietsen, jassen e.d. wordt door de school niet vergoed. Wij raden u aan nieuwe fietsen zelf te verzekeren. De fietsenstalling op school is niet afgesloten en er is geen toezicht. Hieronder valt niet een vergoeding van verlies of beschadiging van mobiele telefoons. Indien ouders een mobiele telefoon aan hun kind meegeven naar school, dan dragen zij hier ook de verantwoording voor. Zie hiervoor het op onze school ter inzage liggende protocol.