Onze school neemt klachten serieus en voorziet daarom in een klachtenregeling. Een uitvoerige beschrijving van de bijbehorende klachtenprocedure vindt u in de schoolgids. Bij klachten over pestgedrag volgen wij de hoofdlijn dat het probleem eerst met de leerkracht wordt besproken. Komt u daar niet uit, of bent u van mening dat uw klacht niet adequaat wordt opgelost, dan bent u altijd welkom bij de directie.

In onze schoolgids treft u over pestgedrag een duidelijke richtlijn aan. Kortweg komt deze erop neer dat pestgedrag binnen onze school absoluut niet getolereerd wordt. Als er naar de mening van de ouders geen bevredigende oplossing voor hun klacht is gevonden, dan kan het probleem voorgelegd worden aan de MR en vervolgens aan het bestuur. Wanneer al deze stappen zijn doorlopen en er nog geen overeenstemming/oplossing is bereikt, kunnen de ouders hun klacht deponeren bij de klachtencommissie van de school. Wij volgen de ‘Regeling Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs’. De beschrijving van de complete klachtenprocedure is, naast in de schoolgids, ook op school aanwezig en desgewenst in te zien bij de directie.

Contact/vertrouwenspersonen

Contactpersoon: André Dam (vader van een leerling). De contactpersoon kunt u aanspreken als er zaken zijn, waar u niet direct over kunt of wilt spreken met de leerkracht of directie, maar die u toch kwijt wilt. De contactpersoon kan u eventueel doorverwijzen naar vertrouwenspersonen, die aan onze school verbonden zijn.

Vertrouwenspersonen zijn géén hulpverleners of verbonden aan hulpverleningsinstanties. Vertrouwenspersonen zijn extern en onafhankelijk. Zij kunnen bij vragen, opmerkingen of klachten benaderd worden als u het gevoel hebt niet bij de leerkrachten of directie/bestuur terecht kunt. De vertrouwenspersonen zijn niet gebonden aan beroepsethiek, noch hebben zij bevoegdheden. Wel wordt van de vertrouwenspersonen verwacht dat zij met verkregen informatie vertrouwelijk om gaan.

Contactpersoon voor onze school: Marina Brito de Campos, 06-51965219

Onderwijsinspectie

Vragen over onderwijsbeleid, wet- en regelgeving probeert de rijksoverheid zoveel mogelijk via Postbus 51 af te handelen. Dit loket is bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-8051. Wilt u met de onderwijsinspectie contact opnemen, dan kan dat via het volgende adres:

Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: Meldpunt vertrouwensinspecteurs, telefonisch te bereiken op telefoon nr. 0900‐1113111 (lokaal tarief).

Download de volledige klachtenprocedure