In het kader van de Arbo-wetgeving dient elke basisschool aandacht te besteden aan de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten. Om de veiligheid in kaart te brengen is de school verplicht een risico-inventarisatie te houden. Onze school heeft een risico-inventarisatie (RI) laten uitvoeren door Arbo Rapport Purmerend. In deze RI staan zaken vermeld die verbeterd en aangepast moeten worden. Onder andere dient elke school te beschikken over een noodplan, een ontruimingsplan, een vluchtplan en veiligheidssignalering. Om dit in de praktijk goed te kunnen uitvoeren en te begeleiden wordt door al het personeel regelmatig BHV-onderricht gevolgd.

De opleiding bestaat uit:

 1. levensreddende handelingen
 2. communicatie / ontruimen / brandbestrijding
 3. reanimatie (ook gericht op kinderen)

André Schopmeijer en Karin Klein zijn onze Arbo coördinatoren.

Naast producten zoals bijv. blussers, vluchtwegmarkeringen, pictogrammen en branddekens zijn ook vluchtwegplannen in de school opgehangen. In geval van een calamiteit weet elke groepsleerkracht hoe te handelen. Invallers worden geïnformeerd door collega’s en de aanwezige klassenmap.

Ook de kinderen worden met behulp van het ontruimingsplan:

 • vertrouwd gemaakt met de ontruimingsprocedure
 • hoe te handelen bij brand
 • hoe te handelen bij ongevallen in de school en op het schoolplein

Met alle kinderen en aanwezige leerkrachten wordt geoefend om snel en zonder letsel de school te verlaten. Twee keer per schooljaar worden er op de twee locaties ontruimingsoefeningen gehouden. Twee keer per jaar worden in een BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) -halfuurtje de leerlingen geïnformeerd over allerlei BHV-zaken.

Jeugdgezondheidszorg

De individuele zorg voor kinderen in het basisonderwijs omvat:

 • voor de vijfjarige kleuters een 'screening' van spraak en taal door de logopediste
 • een onderzoek door de schoolarts van kinderen die geboren zijn in de maanden januari tot en met oktober van het jaar dat ze 5 jaar worden en van kinderen die geboren zijn in de maanden november of december van het jaar dat ze 6 worden. De doktersassistente onderzoekt bij deze kinderen ook de gezichts- en gehoorscherpte
 • in groep 4 een onderzoek door de verpleegkundige; en
 • in groep 7 een onderzoek naar de gezichtsscherpte door de doktersassistente; en
 • als 'sluitstuk' onderzoek/ begeleiding van kinderen die extra zorg blijken nodig te hebben.

Hoofdluis

Geregeld slaat de hoofdluis op school toe. Elke school heeft daar mee te maken. Ieder jaar stellen zich enkele ouders beschikbaar om, na iedere schoolvakantie, de kinderen op hoofdluis te controleren. Indien er bij een kind hoofdluis geconstateerd is, ontvangen de ouders daarover (telefonisch) bericht. Wanneer u bezwaar heeft tegen deze controle, moet u dit schriftelijk bij de directie melden.