Oprichting

Op 13 oktober 2011 is de Oudervereniging Montessori Onderwijs Purmerend (OV MOP) opgericht. De oudervereniging regelt in samenwerking met het team onder meer zaken die de ouderparticipatie betreffen: feesten en sportactiviteiten, boekenuitleen van de bibliotheek tot het meehlpen bij de Tussen de Middag-Opvang.

Lid worden van de oudervereniging

Iedere ouder van een leerling van MOP is automatisch lid van de oudervereniging en heeft daarmee stemrecht bij de beslissingen die de vereniging neemt.

Bestuur

Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de volgende bestuursleden:

 • Randy Bos - voorzitter / secretaris
 • Eric ter Beek - bestuurslid
 • (vacature) - penningmeester

Werkgroepen

Het bestuur wordt ondersteund door een aantal werkgroepen. Een groep wisselende ouders zet zich al jaren in op diverse onderdelen binnen de school. Dit om de teamleden te helpen bij o.a. het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, de sportactiviteiten en de bibliotheek. De oudervereniging praat ook over diverse zaken als schoolplein, vreedzame school, besteding oudergelden, enz.

Uw hulp is hard nodig!

Scholen kunnen niet zonder de hulp van vele vrijwilligers. Er zijn verschillende taken, de een wat uitgebreider dan de ander, maar voor iedereen is er wel wat te doen. Uw expertise op diverse gebieden kan ons altijd helpen. Er wordt door de gezamenlijke leden van de oudervereniging en de diverse werkgroepen ongeveer eenmaal per 6 weken vergaderd, waarbij wij openstaan voor suggesties en voorstellen van ouders en leerkrachten.

Als u ook gemotiveerd bent en tijd heeft om op de school van uw kind wat extra’s te doen, neemt u dan contact op met één van onderstaande e-mailadressen of met één van de bestuursleden van de oudervereniging. Er zijn bijna altijd nieuwe mensen nodig.

 • Werkgroep Feest - mopfeest@gmail.com
 • Werkgroep Wandeltochten - mopwandeltochten@gmail.com
 • Werkgroep Social media - mopsocial@gmail.com
 • Werkgroep Sport - mopsport@gmail.com
 • Werkgroep TMO - 06 2072 8617 (Margreet van de Bosch)
 • OV Bestuur - mopovbestuur@gmail.com

Taken oudervereniging

 • De bloei van de school te bevorderen.
 • Te bevorderen dat de ouders zich voor de school interesseren.
 • Te bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden voor de school kunnen en willen verrichten.
 • De ouders in kennis te stellen van haar activiteiten.
 • Het als een goed huisvader beheren van de, door het bevoegd gezag, ter beschikking gestelde financiële middelen.
 • Desgewenst of uit eigen initiatief advies uit te brengen aan de schoolleiding over die zaken die ouders in het bijzonder aangaan.

Activiteiten

De oudervereniging voert deze taken uit onder andere door middel van:

 • Het instellen van werkgroepen.
 • Het organiseren van activiteiten waarmee extra financiële middelen kunnen worden gegeneerd die, na goedkeuring van de directeur, aan aanvullende leermiddelen en schoolactiviteiten besteedt kunnen worden.
 • Bijdragen aan schoolreisjes en culturele vorming.
 • Nevenactiviteiten.

Middelen

De oudervereniging verkrijgt haar middelen uit:

 • Vrijwillige ouderbijdragen, vastgesteld door het bestuur van de Montessorischolen Purmerend.
 • Het ophalen en verkopen van bijvoorbeeld oud textiel.
 • Toevallige baten.
 • Verkoop opbrengsten bij evenementen.

Samenwerking met ouders en schoolteam

De oudervereniging kan niet bestaan zonder een goede samenwerking met ouders en team. Aan ouders wordt ook regelmatig gevraagd of zij een bijdrage willen leveren aan de georganiseerde activiteiten van de oudervereniging.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook onze oudervereniging krijgt te maken met verplichtingen. Wij moeten er voor zorgen dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verzameld.

Zie onderstaande privacyverklaring (pdf) voor meer informatie.