Iedere schoolorganisatie is wettelijk gehouden een medezeggenschapsraad te hebben. Deze bestaat uit ouders en docenten. De MR vormt een weerspiegeling van de schoolopbouw en heeft tot taak de ouder- en teambelangen bij het bevoegd gezag naar voren te brengen. De MR bespreekt alle voor school belangrijke zaken en heeft op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht. Het is voor de school en ouders dan ook een belangrijk klankbord voor zowel het beleid in de school, als voor de leerkrachten.

Heeft u belangstelling om een vergadering bij te wonen, dan bent u van harte welkom. Laat het ons van tevoren wel even weten. Via deze site kunt u informatie verwachten die wij als MR met u willen delen.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken per e-mail op mopmzr@gmail.com of via het contactformulier.

Samenstelling

De MR heeft de volgende samenstelling:

Oudergeleding

  • Nynke Schermernoorn (voorzitter)
  • Jill Sawade
  • Mohammed Arab

Teamgeleding

  • Karin Bionda
  • Karin Klein
  • Michelle Staal

Statuten

Medezeggenschapsreglement

Huishoudelijk reglement

Jaarplan

Jaarverslag

Notulen vergaderingen