Onze school is een “bijzondere” school en heeft een schoolbestuur: Stichting Montessori-onderwijs Purmerend (MOP).

Directie

De directie is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in en rond de Montessorischool. Samen met het bestuur ontwikkelt de directie nieuw beleid en draagt ze zorg voor de goede uitvoering van het voor de school uitgestippelde beleid. De directie bestaat uit:

  • Muriel Piek (directeur)

Bestuur

Onze school maakt, sinds 1 september 2010, deel uit van het bestuur van Stichting Montessori Onderwijs Purmerend en Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Dit is een overkoepelende orgaan met onder haar basisscholen in de regio Waterland.

De gegevens van het bestuur Stichting Montessori Onderwijs en CPOW:

Postbus 42
1440 AA  Purmerend

Bezoekadres:

Wielingenstraat 111
1442 ZN Purmerend
tel. 0299 - 479 699
e-mail: info@cpow.nl

Motto

De stichting Montessori Onderwijs Purmerend heeft als motto:

“Help mij het zelf te doen”

College van Bestuur

Margareth Keijzer

Raad van toezicht

Brigitte Buis

Bouwcoördinatoren

Elke bouw heeft een coördinator, die de verantwoording heeft voor de onderwijsinhoudelijke afstemming tussen de verschillende klassen in de bouw en de coördinatie van activiteiten en werkzaamheden. De bouwcoördinatoren vormen zo het middenmanagement binnen de schoolorganisatie. Voor de bovenbouw is Marijke Distel coördinator, middenbouw Astrid Verheijke / Arlette van Rooijen, onderbouw Benita Kenter.

Het team

Zie het team voor informatie over de groepen, leerkrachten en interne begeleiders.

Ouderparticipatie

Betrokkenheid vraagt allereerst om een goede communicatie tussen de school en de ouders. Ouderparticipatie is een beproefde manier om de wereld van het gezin samen te laten komen met die van school. Dat kan door de ouders de gelegenheid te geven mee te doen met diverse schoolactiviteiten.

Oudercommissie

De oudervereniging (OV) is een verzamelnaam voor een groep ouders die zich met verschillende (ondersteunende) activiteiten binnen de school bezighoudt. Opgedeeld in diverse werkgroepen helpen deze ouders bij de voorbereiding van feesten (Sinterklaas, Kerstmis, zomerfeest) en sportactiviteiten en bieden ze ondersteuning bij de bibliotheek, bij het lezen, etc.

De Medezeggenschapsraad

Iedere schoolorganisatie is wettelijk gehouden een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Zitting nemen in de Medezeggenschapsraad is één van de vele manieren waarop ouders hun betrokkenheid met het reilen en zeilen van de school tot uitdrukking kunnen brengen. De MR bestaat dan ook uit ouders en leerkrachten. De MR vormt een weerspiegeling van de schoolopbouw en heeft tot taak de ouder- en teambelangen bij het bevoegd gezag naar voren te brengen. De MR bespreekt alle voor school belangrijke zaken en heeft op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht. Het is voor de school en ouders dan ook een belangrijk klankbord voor zowel het beleid in de school, als voor de leerkrachten. De MR publiceert via een nieuwsbrief en de website.

Zorg

Voor leerlingen die extra zorg of begeleiding nodig hebben, is een zorgplan ontwikkeld. Voor de begeleiding van de leerkrachten bij zorgvragen is een intern begeleider aangesteld. Deze intern begeleider is tevens de vertegenwoordiger van de school in allerlei zorgoverleg buiten de school (met b.v. jeugdzorg, zorgplatform Purmerend) en coördineert de af te nemen testen en toetsen van leerlingen. Onze intern begeleiders zijn Irene Kop (mb en bb) en Benita Kenter (ob). Voor de onderbouw is een eigen intern begeleider. Gekozen is specifiek voor de onderbouw, omdat dit een groep kinderen betreft waarvan bij binnenkomst op school niet of nauwelijks gegevens zijn en waarvan de groep het gehele jaar door te maken krijgt met nieuwe (4 jaar geworden) leerlingen.

ICT

Niet meer weg te denken uit de samenleving, en ook niet uit onze school. Onze ICT coördinator (schoolbreed) is Marije Ticheloven. Het beheer, onderhoud en hosting van de website wordt gedaan door Dynamic Presentations.